Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Religia

Rewalidacja indywidualna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia logopedyczne

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wad postawy kończyn dolnych i stóp

Zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej

 

J. angielski 

Religia - w zajęciach tych dwa razy w tygodniu biorą udział dzieci, których rodzice wyrażą zgodę w formie pisemnego wniosku. Zajęcia prowadzi mgr Joanna Kozioł.Czas trwania zajęć dla dzieci 5, 6 - letnich wynosi 30 minut.

Rewalidacja indywidualna - Dzieci niepełnosprawne posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają przyznane dodatkowe godziny rewalidacyjne średnio w liczbie dwóch godzin tygodniowo. Realizowane są one przez nauczycieli posiadających przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej. Zajęcia te odbywają się w gabinetach do rewalidacji indywidualnej i są wspomaganiem wszelkich oddziaływań edukacyjnych względem jednostek o nieharmonijnym rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to zajęcia mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. O rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego. Wymiar zajęć to 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia logopedyczne - organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę. Zajęcia prowadzi specjalista w tym zakresie - mgr Małgorzata Gzyl.

Rehabilitacja ruchowa - w naszej placówce dzieci niepełnosprawne objęte są rehabilitacją ruchową odbywającą się w specjalistycznym gabinecie oraz na sali gimnastycznej wyposażonej w różnorodny sprzęt. Zajęcia te prowadzone są przez fizjoterapeutki - Arkadię Naróg i Ewelinę Bednarek - Wilk, na podstawie zaleceń lekarskich do usprawniania ruchowego dziecka.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wad postawy kończyn dolnych i stóp - Zniekształcenia kończyn dolnych w znacznym stopniu wpływają na statykę i postawę ciała. Powstają w wyniku asymetrii w budowie wyżej położonych odcinków ciała, przeciążeń pracą lub są wadami wrodzonymi albo powstają na skutek innych przyczyn.

Głównym celem gimnastyki korekcyjnej jest: skorygowanie istniejących zaburzeń sylwetki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy istnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: wyrobienie u dzieci prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, wytworzenia silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej, wdrażanie do reakcji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dzieci, opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego Nasza placówka oferuje diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI) dzieci w wieku 3-10 lat z gminy Kluczbork mających problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych, mających trudności w uczeniu się, ale może być również wykorzystywana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci cierpiących na autyzm, niedowidzących i niedosłyszących. Więcej przeczytasz na stronie

 

 

Od kilku lat w przedszkolu działają różne kółka zainteresowań bądź projekty edukacyjne i terapeutyczne, w ramach spotkań  chętne dzieci mają możliwość poszerzania swoich wiadomości oraz rozwijania zainteresowań. Prowadzone są one poza podstawą programową, każde działa na podstawie opracowanego programu przez prowadzących oraz harmonogramu spotkań.

 

Kółko teatralne „Pinokio”

Kółko sportowe

Kółko plastyczne „Kolorowe kredki”

Kółko zainteresowań „Mały odkrywca”

"Kółko konstrukcyjno - rytmiczne: Tworzę, tańczę, gram, Ram tam tam, Ram tam tam"

 

Kółko teatralne „Pinokio”

Istotą „zabawy w teatr” jest zabawa w grupie, z innymi dziećmi. Przy pomocy tej grupy i poparte wiarą we własne możliwości każde dziecko, będące członkiem zespołu może przekraczać swoje możliwości oraz rozszerzać i doskonalić swoje kompetencje. Zespół teatralny, jako grupa, uczy też efektywnego współdziałania i pracy, a także podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Od zgodnej współpracy oraz twórczego sposobu rozwiązywania problemów zależy sukces zespołu. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie przez członków koła własnego punktu widzenia, ale i branie pod uwagę poglądów innych uczestników grupy przyczyni się do efektywniejszej pracy zespołu. Program kółka teatralnego zawiera następujące cele: rozwijanie osobowości, zmysłów, fantazji, wyobraźni, sprawności sensorycznych, uczuć i emocji, rozbudzanie zainteresowań sztuką, literaturą, teatrem i muzyką, wyposażenie wychowanków w umiejętności umożliwiające im amatorską działalność teatralną, ćwiczenie pamięci, myślenia, mowy i obserwacji,, rozwijanie zdolności i zachowań twórczych, ujawnianie i rozwijanie potrzeb i zdolności artystycznych, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, respektowanie przyjętych zasad oraz dyscypliny, rozbudzanie poczucia przynależności do grupy społecznej. Na zajęciach dzieci zapoznają się z następującymi rodzajami teatrów: teatr żywego aktora, pacynek, kukiełek, cieni oraz sylwet. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

 

Kółko sportowe.

Ruch odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju duchowym i emocjonalnym dzieci. Pomaga w odreagowaniu napięć, poprawia zdrowie fizyczne, a także pozwala dobrze poznać siebie oraz swoje otoczenie. Program kółka określa zadania dotyczące wychowania zdrowotnego, polegają one na kształtowaniu czynnych postaw wobec swojego zdrowia i własnego bezpieczeństwa oraz rozwijaniu ogólnej sprawności ruchowej. Ruch dziecka w wieku przedszkolnym jest jego naturalną potrzebą fizjologiczną, dlatego też, potrzebuje ono dużo ruchu. Musimy więc podtrzymywać i pielęgnować jego naturalne formy, ale jednocześnie musimy kierować rozwojem cech motoryki i rozwijać umiejętności ruchowe. Nauczyciel przebywający z dziećmi w przedszkolu przez kilka godzin dziennie, może skutecznie oddziaływać na nie wychowawczo, również na rzecz zdrowia.

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci – zna swoje ciało i jego potrzeby, przestrzega higieny pracy, wypoczynku i zabawy, rozumie znaczenie dbania o własne zdrowie, chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe, rozwija swoją sprawność fizyczną, prawidłowo wykorzystuje swoje ciało w czynnościach praktycznych, potrafi ocenić własne możliwości, umie pokonać strach przed wykonaniem trudniejszego ćwiczenia, chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych respektując ich zasady.

 

Kółko kulinarne „Gotujemy z Ratatujem”

W roku szkolnym 2013/2014 począwszy od miesiąca października w przedszkolu rozpoczęło działalność kółko kulinarne „Gotujemy z Ratatujem”, prowadzone jest w grupie integracyjnej „Kotki”, dwa razy w miesiącu przez nauczycielki pracujące w tej grupie. Głównym celem kółka kulinarnego jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych dzieci oraz kształtowanie praktycznych umiejętności przyrządzania potraw. Ponadto zajęcia kulinarne to wspaniały sposób na ciekawe zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, okazja do kształcenia umiejętności współpracy w grupie oraz czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków. W trakcie zajęć dzieci uczą się pieczenia prostych ciast, ciasteczek, przyrządzać desery, przygotowują kanapki, sałatki i surówki. Mają okazję doskonalić umiejętności nakrywania i dekorowania stołu, a także kulturalnego zachowania się przy nim. Poznają zasady higieny w kuchni oraz bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem AGD. Dzieci mają okazję poznać potrawy kuchni polskiej i zagranicznej poprzez obcowanie z książką kucharską, oglądanie programów kulinarnych dla dzieci.

 

Kółko plastyczne „Kolorowe kredki”

Program kółka realizowany jest w przedszkolu z dziećmi w wieku 5 i 6 lat, które wykazują uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Tematyka zajęć jest różnorodna, a czerpie swe treści z życia społecznego, zmian zachodzących w przyrodzie w związku z różnymi porami roku, zainteresowań dzieci przyrodą, muzyką czy fantastyką oraz aktualnymi imprezami przedszkolnymi. Techniki, którymi posługują się uczestnicy zajęć są dostosowane do wieku, możliwości dzieci oraz tematyki danej pracy. Kółko plastyczne rozpoczęło swoją działalność w październiku 2013 roku, a zakończy w czerwcu 2014 roku. Program realizowany jest z małą grupą dzieci (do 10 osób). Obserwując dzieci przy pracy można stwierdzić, jakie trudności one napotykają, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne i które umiejętności trzeba u nich rozwijać. Zajęcia odbywają się przez 30 – 40 minut, dwa razy w miesiącu.

 

Kółko zainteresowań „Mały odkrywca”

Zabawy badawcze służą zaspakajaniu potrzeb poznawczych dzieci poprzez działanie i manipulowanie przedmiotami a następnie przez nieustanne doświadczenia, np.: zabawy magnesem, oglądanie przedmiotów przez szkło powiększające, zabawy z wykorzystaniem wody, światła, siły wiatru, itp. Dokonują ciekawych badań sytuacji i zjawisk, stanów rzeczy w otaczającym świecie. Dziecku jest to potrzebne, bo własne doświadczenia rodzą pytania, co
z tego zostało zrobione? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Co do czego służy? Celem prowadzonych zajęć jest: wyrabianie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń, skupienie uwagi na pewnych zjawiskach przyrodniczych, zainteresowanie dzieci właściwościami różnych substancji, zwrócenie uwagi na występowanie obok zauważalnych dla obserwatora zjawisk fizycznych, innych, pozornie niewidocznych, umiejętność wnikliwej obserwacji, wniesienie nastroju radości z odkrywanych drogą samodzielnych doświadczeń praw przyrody. Zabawy badawcze zamierzamy urozmaicać filmami edukacyjnymi z serii Niebieski Smok wydawnictwa Nowa Era. Bohaterowie filmu w czasie wędrówki poznają wiele tajemnic przyrody. Filmy te są dobrą propozycją dla dzieci ciekawych świata.

 

"Kółko konstrukcyjno - rytmiczne: Tworzę, tańczę, gram, Ram tam tam, Ram tam tam"

Prowadząca: mgr Aleksandra Juzwa

Program kółka konstrukcyjno – rytmicznego „Tworzę, tańczę, gram, Ram tam tam, ram tam tam” jest przeznaczony dla dzieci wykazujących zainteresowania muzyczno – rytmiczne oraz konstrukcyjno – techniczne. Podczas spotkań kółka dzieci będą miały okazję zmierzyć się z wyzwaniem tworzenia własnych instrumentów, opanowania sztuki grania na nich poprzez realizację wartości rytmicznych, dzięki czemu będą miały możliwość zaspokajania pewnej ciekawości, zwrócenie uwagi na trud włożony w tworzenie instrumentów, a także opanowania gry na własnoręcznie wykonanych instrumentach.

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes