Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Praca z dziećmi opiera się na:

  • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN,
  • Programie Wychowania Przedszkolnego,
  • Zadaniach do rocznej pracy placówki zawartych w Programie Rozwoju Przedszkola,
  • Miesięcznych Planach Pracy przygotowywanych dla grup przez nauczycielki,
  • Indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych w odniesieniu do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, tworzonych przez zespół specjalistów (oligofrenopedagogów, pedagoga specjalnego, logopedę i fizjoterapeutów) oraz modyfikacji treści programowych.

 

Aby sprostać założeniom integracji w naszym przedszkolu od 2 lat realizujemy Program Integracji, który zawiera następujące obszary:

 • warunki skutecznej integracji,
 • dzieci niepełnosprawne w przedszkolu,
 • zalety grupy integracyjnej,
 • dziecko a integracja,
 • nauczyciel a integracja,
 • zadania przedszkola wobec wychowanków w ramach integracji,
 • formy edukacji integracyjnej w przedszkolu.

Pod koniec roku szkolnego program ten jest ewaluowany.

 

W oparciu o cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie przedszkola opracowaliśmy Koncepcję pracy przedszkola na lata 2012-2014 - „Przedszkole miejscem zabawy, dziecięcych marzeń, twórczych odkryć i nabywania umiejętności”. Nasza koncepcja zawiera:

 • cele strategiczne przedszkola,
 • wizję przedszkola,
 • wizję dziecka w naszym przedszkolu,
 • cele,
 • zasoby ludzkie,
 • zasoby materialne,
 • podział kompetencji,
 • wykorzystanie potencjału pracowników niepedagogicznych do działań na rzecz polepszenia jakości pracy przedszkola,
 • prawa i obowiązki przedszkolaka, dziecięcy kodeks zachowań,
 • sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych,
 • sylwetkę absolwenta,
 • prawa i obowiązki rodziców,
 • rolę nauczyciela wychowawcy,
 • sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci,
 • zadania dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • współpracę z rodzicami,
 • współpracę se środowiskiem lokalnym,
 • współpracę międzynarodową,
 • promocję placówki,
 • reguły i formy pracy,
 • katalog metod stosowanych w przedszkolu.

 

Przedszkole jako placówka realizująca zadania wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze opracowało na lata 2013 – 2015 Program wychowawczy.

Program zawiera następujące wartości:

 • bezpieczeństwo,
 • zdrowie,
 • kultura bycia,
 • współżycie w grupie rówieśniczej,
 • tradycje rodzinne, przedszkolne i narodowe oraz zasady zachowań dzieci.

 

Przedszkole nasze realizuje również Program profilaktyki - „Bezpieczne dzieciństwo – startem w lepszą przyszłość”. Główne cele programu profilaktyki to:

 • Wdrażanie dzieci w wieku przedszkolnym do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.
 • Kształtowanie nawyków warunkujących bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Przyswajanie wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
 • Kształtowanie umiejętności prospołecznych podczas spontanicznej i zorganizowanej aktywności zabawowej dziecka.

Program profilaktyki podzielony jest na dwie sfery bezpieczeństwo i zdrowie, realizowany jest w następujących blokach tematycznych:

 • Bezpieczeństwo podczas zabaw w przedszkolu.
 • Bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.
 • Bezpieczeństwo w środowisku.
 • Bezpieczeństwo w domu.
 • Bezpieczne wakacje.
 • Pierwsza pomoc.
 • Zdrowe odżywianie.
 • Nasza higiena.
 • Estetyka i higiena posiłków.
 • Nasz ubiór.
 • Dzielny pacjent.
 • Ekologia.
 • Ruch.
 • Zmysły.
 • Zdrowie psychiczne.
 • Przemoc.
 • Nałogi.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes