Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Innowacje programowe

Innowacje programowe

 

W naszym przedszkolu realizujemy też innowacje programowe w celu rozwijania głównie sfery emocjonalno-społecznej, wyrównywania zaburzeń z zakresu komunikacji oraz wzajemnej integracji:


"Rozwijanie emocji i uczuć drogą do integracji społecznej" część I oraz "Postrzegania siebie i innych-empatia" część II.

Innowacja programowa "Pomóżmy sobie nawzajem".

Program profilaktyczny "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby".

Innowacja pedagogiczna „Zmysły i ruch”

Innowacja programowa – „Poranny dzwoneczek”

Innowacja programowa – „Od jesieni do jesieni. Mali badacze przyrody”

Innowacja pedagogiczna-” Polubić przedszkole” - wykorzystanie aktywnego słuchania muzyki w procesie adaptacji dziecka 3-4 letniego do warunków życia w grupie przedszkolnej.

Innowacja metodyczno – organizacyjna-Profilaktyka dysleksji rozwojowej-”Przedszkolak gotowy do szkoły”.

Innowacja metodyczno – organizacyjna - „Bawimy się w czytanie”

 

 

 

 

"Rozwijanie emocji i uczuć drogą do integracji społecznej" część I oraz "Postrzegania siebie i innych-empatia" część II.

 

W czasach współczesnych bardzo wiele dzieci wykazuje problemy w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, zwłaszcza z wyrażaniem swoich uczuć, odczytywaniu ich w relacjach z innymi, wyzwalaniu negatywnych emocji w sposób społecznie akceptowany.

W trosce o dobro dzieci sprawnych i niepełnosprawnych nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku opracowali dwie części programu autorskiego: "Rozwijanie emocji i uczuć drogą do integracji społecznej" w celu dostarczenia wychowankom wiadomości i doświadczeń społecznych zmierzających do prawidłowego kształtowania się ich osobowości. Powyższe programy zostały stworzone dla osób sprawnych i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym od 5 do 10 roku życia z możliwością poszerzenia na grupy młodsze. Ich treści są oparte na holistycznej koncepcji promocji zdrowia uwzględniając następujące aspekty: fizyczny, emocjonalny, intelektualny, społeczny i duchowy. Scenariusze zawierają gry i zabawy psychoedukacyjne, które angażują do działania wszystkich uczestników, są dostosowane do ich zainteresowań poznawczych i uwzględniają elementy pedagogiki zabawy.

Emocje osób niepełnosprawnych są intensywne. Często nawet błaha sytuacja może wywołać silną reakcję uczuciową. Odnosi się to szczególnie do reakcji gniewu, radości, strachu, które wyrażają się w otwartym działaniu. Emocje dziecięce maja też charakter przejściowy. Szybko mogą one przechodzić od śmiechu do łez, od gniewu do radości, od zazdrości do czułości. W tej samej niemal chwili może ono przechodzić do silnych wybuchów emocji jednego rodzaju do tak samo silnych wybuchów odmiennych uczuć. Dziecko czasami wyraża swoje uczucia w sposób nieopanowany. Stopniowo zaczyna kształtować swój system powściągliwości. Na skutek krótkotrwałej uwagi dziecko może z łatwością przenosić uczucia. Zachowanie takie kontrastuje z dojrzałym emocjonalnie zachowaniem dorosłych, odznaczającym się większą stałością.

Wydaje się nam, że po wdrożeniu scenariuszy przynajmniej w części nauczyłyśmy dzieci reagować odpowiednio na emocje. Bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, że społeczne pochwały są uzależnione od ich własnej kontroli wyrażania uczuć.

początek strony


Innowacja programowa "Pomóżmy sobie nawzajem".Jest to program współpracy pomiędzy młodzieżą szkolną z ZSP nr 1 w Kluczborku a dziećmi niepełnosprawnymi z naszej placówki. Inicjatywa stworzenia powyższej innowacji powstała w związku z działaniami realizowanymi na rzecz jednostek o specjalnych potrzebach w roku 2003 uznanym za Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych. Kontynuując jego założenia autorzy programu (mgr A. Czaja, mgr S. Panaszek oraz mgr J. Strzelczyk) postanowili wpłynąć na postawę społeczeństwa wobec niepełnosprawności. Do realizacji tego celu zainicjonowano współpracę pomiędzy młodzieżą z ZSP nr 1 a wychowankami naszej placówki. Dzięki odpowiednio zorganizowanym sytuacjom wychowawczym oraz specjalnym metodom i środkom możliwe jest stopniowe niwelowanie trudności dziecka wynikających z jego odchyleń od normy. Wspólne obcowanie młodszych i starszych partnerów przyniesie obopólne korzyści każdej ze stron. Nauczy wzajemnej tolerancji, akceptacji, uwrażliwi na nieco odmienne potrzeby drugiego człowieka oraz wzbogaci jego doświadczenia.

Realizacja założeń programu została poprzedzona cyklem lekcji wychowawczych, które odbyły się we wrześniu 2004 r. Celem lekcji było przygotowanie młodzieży do całego przedsięwzięcia, odbywały się one raz w tygodniu i dotyczyły poniższej tematyki:

 1. Przedstawienie idei programu, zapoznanie z formami zajęć w przedszkolu, na których młodzież będzie uczestniczyć jako partner wspierający dziecko niepełnosprawne.
 2. Zapoznanie z różnymi potrzebami osób niepełnosprawnych poprzez:
  • rozpoznawanie własnych potrzeb życiowych w oparciu o piramidę Maslowa "Hierarchia potrzeb",
  • projekcja filmu przedstawiającego życie codzienne osób o specjalnych potrzebach,
  • odniesienie potrzeb własnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i uświadomienie sobie różnic i podobieństw między nimi.
 3. Zapoznanie z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez wygłoszenie wcześniej przygotowanych referatów w grupach kilku osobowych (autyzm, porażenie mózgowe, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, upośledzenia wzroku, upośledzenia słuchu, zaburzenia emocjonalne itp.).
 4. Prezentacja założeń integracji jako jednej z form edukacji i wychowania dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami - wizyta w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku w ramach "Dni otwartych".
  • zwiedzanie placówki ze szczególnym uwzględnieniem sal i gabinetów przeznaczonych do rewalidacji,
  • uczestnictwo w zajęciach oraz zabawa dowolna z wychowankami.

Lekcje wychowawcze wyposażyły uczniów w podstawową i teoretyczną wiedzę pozwalającą pełnić funkcję osoby wspierającej dziecko niepełnosprawne.

Realizacja założeń programu przebiega od października 2004 r. na terenie przedszkola. Młodzież uczestniczy w ramach godzin pozalekcyjnych i została podzielona na dwie równoliczne grupy. Każda z nich bierze udział w dwóch jednocześnie odbywających się formach zajęć towarzysząc swojemu stałemu, młodszemu partnerowi. Spotkania trwają około 30 minut, po których następuje zmiana grup.

 

Innowacja programowa dostosowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych oraz młodzieży szkolnej. Towarzyszą jej metody wspierające nauczanie a naszym zadaniem jest stwarzanie sytuacji, w których wszyscy znaleźliby źródło zaspokojenia potrzeb, rozbudzanie ich zainteresowań, motywacji, aktywności, stwarzanie sytuacji napięcie psychoruchowe itp.


Stosowane metody nie tylko uatrakcyjniają zajęcia, wprowadzają nastrój tajemniczości ale wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci ułatwiając im edukację i wychowanie.

 

Zaplanowane obowiązkowe zajęcia to:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Stymulacja polisensoryczna wg pór roku z elementami chromoterapii,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • Zmodyfikowane scenariusze programu autorskiego "Rozwijanie emocji i uczuć drogą do integracji społecznej".

Naszą myślą przewodnią programu są słowa Marii Grzegorzewskiej: "Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie". Znaczy to móc żyć w środowisku osób sobie podobnych, uczestniczyć we wspólnej działalności - zgodnie z własnymi zainteresowaniami, ponosić odpowiedzialność za wyniki tych działań, a tym samym czuć się zaakceptowanym takim, jakim się jest - ze swoimi zdolnościami lub ograniczeniami. Wyraża się to we wzajemnym stosunku pełno i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w którym stworzone są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Idea programu "Pomóżmy sobie nawzajem" jest osadzona w elementarnych prawach człowieka, dziecka, które ma prawo do edukacji i do kontaktów z rówieśnikami. Jednostki niepełnosprawne ucząc się wśród pełnosprawnych opiekunów przystosowują się do funkcjonowania w normalnych warunkach, zaś młodzież nauczy się tolerancji wobec odmienności, akceptacji inności, pomocy słabszym.

początek strony


Program profilaktyczny "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby"

 

Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się postawy określające obecne i późniejsze działania człowieka - również te dotyczące zdrowia. Przedszkole może mieć ogromny wpływ na kształtowanie się tych postaw, w związku z czym niezmiernie ważne jest to, co oferuje się dziecku w zakresie edukacji zdrowotnej.

Wprowadzenie zagadnień edukacji zdrowotnej w sposób atrakcyjny i ciekawy dla dziecka umożliwia program profilaktyczny proponowany przez PCK "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby", gdzie cel strategiczny to: wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancje i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Program opiera się na następujących zagadnieniach:

 • pierwsza pomoc i bezpieczeństwo - konieczność wprowadzania małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa;
 • higiena - konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób;
 • tolerancja i wrażliwość - konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacja życia;
 • integracja - związana z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Wdrożenie programu prowadzić będziemy do osiągania założonych celów oraz zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Innowacja pedagogiczna „Zmysły i ruch”

Współpraca Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku z Zespołem Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku zainspirowała nas do zaplanowania zajęć, w których dziecko z różnymi trudnościami ma indywidualne wsparcie w osobie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Każda ze stron na tym korzysta, przedszkolaki dzięki stałej pomocy starszego partnera lepiej rozwijają zaburzone funkcje a młodzież uwrażliwia się na potrzeby młodszych i nie w pełni sprawnych kolegów, dostrzegając często zapomniane wartości w życiu. Wszystkie zajęcia w ramach innowacji prowadzone są na terenie przedszkola, młodzież z ZSL-T w Kluczborku przychodzi na powyższe spotkania by pełnić rolę starszego partnera osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aby uczniowie byli dobrze przygotowani do danego przedsięwzięcia od września 2012r. podczas lekcji wychowawczej zostają im przekazane założenia innowacji „Zmysły i ruch” oraz przybliżone podstawowe informacje dotyczące rodzaju niepełnosprawności dzieci w wieku przedszkolnym.

początek strony

Innowacja programowa – „Poranny dzwoneczek”

Innowacja programowa wprowadzająca dziecko w młodszym wieku przedszkolnym w świat matematyki i komunikacji językowej.

Przedszkole, stanowiąc ważny szczebel w rozwoju dziecka, za priorytet swojej działalności przyjmuje jak najlepsze przygotowanie dzieci do szkoły. Zatem intensywne działania nauczycieli, zmierzające ku osiągnięciu przez dziecko pełnej dojrzałości szkolnej, powinny polegać między innymi na roztoczeniu opieki nad ostatnią fazą kształtowania się umiejętności matematycznych i mowy, tak aby były one już dojrzałe, gdy dziecko wstąpi w progi szkoły. Istnieje potrzeba intensywnej, systematycznej pracy, ukierunkowanej na doskonalenie i korygowanie mowy dziecka jak również matematycznego myślenia.

początek strony


Innowacja programowa – „Od jesieni do jesieni. Mali badacze przyrody”

Powyższa innowacja jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i realizowana przez cały rok szkolny w grupie integracyjnej "Wiewiórki" oraz grupie "Pszczółki".  Efekty realizacji będziemy rozpatrywać w trzech aspektach: zdobytej przez dzieci wiedzy, nabytych umiejętności i wykształconych odpowiednich postaw. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji od 02.09.2013 do 30.06.2014 r. Podstawowe założenia innowacji:

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programie edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewskiej
i Wiesławy Żaba- Żabińskiej.

2. Wyrabianie trwałych nawyków proekologicznych poprzez zdobywanie wiedzy, obserwację i własne doświadczenia.

3. Rozwijanie spostrzegawczości poprzez prowadzenie obserwacji kierowanych i dowolnych.

4. Stymulacja funkcji słuchowych, wzrokowych i komunikacyjnych.

5. Rozbudzanie wśród dzieci poszanowania do świata przyrody i potrzeby kontaktu z nią- spacery, wycieczki.

6. Wyrabianie postawy odpowiedzialności poprzez pracę w "kącikach przyrody".

początek strony

Innowacja pedagogiczna-” Polubić przedszkole”

- wykorzystanie aktywnego słuchania muzyki w procesie adaptacji dziecka 3-4 letniego do warunków życia w grupie przedszkolnej.

W pracy z małymi dziećmi metoda aktywnego słuchania muzyki jest inspiracją dziecięcych zabaw, formą dialogu nauczyciela z dzieckiem oraz dziecka z rówieśnikami, sposobem na zintegrowanie grupy małych dzieci i podmiotowe traktowanie każdego wychowanka poprzez stworzenie warunków do aktywnego działania. Wykorzystanie konkretnych utworów w Ramowym rozkładzie dnia zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa. Wykorzystanie metody aktywnego słuchania muzyki daje dzieciom wiele radości oraz umożliwia przyswojenie pożądanych zachowań społecznych. Wpływa to na dobre samopoczucie dziecka w przedszkolu co sprawia, że pobyt w przedszkolu jest przyjemnością. Dziecko przystosowuje się do nowych warunków, co jest widoczne w takich symptomach jak:

 • chęć uczestnictwa w zajęciach,
 • dobra umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych z innymi dziećmi i nauczycielami,
 • radość i poczucie humoru,
 • dobry apetyt w właściwe samopoczucie,
 • otwartość i komunikowanie o swoich potrzebach,
 • podporządkowanie się wymogom grupy społecznej i środowiska.

Głównym celem innowacji jest: kształtowanie pozytywnych postaw społeczno–moralnych, rozładowanie negatywnych doznań oraz obniżenie poziomu zaburzeń emocjonalnych dzieci 3 – 4 letnich, związanych z rozstaniem z rodziną i pobytem w nowym środowisku.

początek strony

Innowacja metodyczno – organizacyjna-Profilaktyka dysleksji rozwojowej-”Przedszkolak gotowy do szkoły”.

Innowacja obejmuje wszystkie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w szczególności zajęcia poświęcone rozwijaniu kompetencji matematycznych, przygotowaniu dziecka do nauki czytania oraz przygotowujące do pisania. Służy temu wykorzystanie w tych zajęciach metod:

 • Gimnastyka mózgu Paula Dennisona,
 • Skala oceny rozwoju percepcyjno – motorycznego N. C. Kepharta,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Reedukacja metody nauki czytania – 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny dostosowana do możliwości rozwojowych i programowych dzieci 5-6 letnich (materiały do czytania bez dwuznaków i zmiękczeń),
 • Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Innowacją objęto wszystkie dzieci ze wszystkich grup wiekowych naszego przedszkola. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie funkcji ruchowych, przestrzennych, wzrokowych i słuchowych
z wykorzystaniem w/w metod. Ważną rolę odgrywa też ustalenie lateralizacji i ćwiczeń dla dzieci leworęcznych. Celem innowacji jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego możliwości, a więc stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiedzy ogólnej i umiejętnościach dzieci, zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalno – społecznych.

początek strony

Innowacja metodyczno – organizacyjna - „Bawimy się w czytanie”

Innowacją objęto dzieci zdrowe z młodszych grup wiekowych a więc 3, 4 i 5 letnie oraz dzieci upośledzone w stopniu lekkim uczęszczające do naszego przedszkola. Obejmuje ona zajęcia dydaktyczno – wychowawcze poświęcone kształceniu gotowości do nauki czytania oraz zajęcia ruchowe, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe i rozwijające słuch fonematyczny. Innowacja polega na wykorzystaniu w zajęciach następujących metod: metody wczesnej nauki czytania Glenna Domana, gimnastyki mózgu Paula Dennisona. Osiągnięcia uzyskane poprzez wprowadzenie innowacji to: dobrze rozwinięta koordynacja pracy dużych grup mięśniowych, dobrze rozwinięta koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa, mowa pod względem artykulacyjnym i słownikowym, globalne odczytywanie pojedynczych słów, wyrażeń dwuwyrazowych i prostych zdań, czytanie ze zrozumieniem, rozwinięte zainteresowania czytelnicze.

początek strony

 Innowacja programowo - organizacyjna uświadamiająca dzieciom zasady zdrowego odżywiania "Odżywiamy się  zdrowo i żyjemy kolorowo"

 

 

Innowacja realizowana we współpracy pomiędzy młodzieżą szkolną z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, a dziećmi z grupy integracyjnej „Pszczółki”, od 01.09.2014r. do 26.06. 2015 r. z możliwością kontynuowania w latach następnych.

 

Podczas realizowania innowacji poruszane będą zagadnienia prozdrowotne dotyczące zasad, planowania i realizacji zdrowego odżywiania.

 

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Dziecko, które przyjmuje prawidłowe składniki odżywcze w codziennych racjach pokarmowych jest zdrowe i uzyskuje dobre wskaźniki rozwojowe. Racjonalne odżywianie wywiera również wpływ na aktywność psychiczną małego człowieka, samopoczucie, na udział w zabawach i stosunek do otaczającego świata. Natomiast nieprawidłowe żywienie może spowodować niedostateczny rozwój i wzrost organizmu, a także być przyczyną wielu chorób i mniejszej sprawności fizycznej. Jedzenie jest przede wszystkim niezbędne do regulowania ważnych procesów życiowych, które zachodzą nieustannie w każdym organizmie, dlatego prawidłowe odżywianie należy wysunąć na pierwsze miejsce.

 

Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają obecnie szybkim zmianom i są to niestety zmiany w złym kierunku. Fundamenty przyszłych działań, styl życia kształtują się już od wczesnego dzieciństwa. Na kształtowanie postaw ma wpływ wiele czynników: rodzina, rówieśnicy, środki masowego przekazu także szkoła i nauczyciele. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Dzieci przedszkolne nie mają jeszcze wykształconych nawyków żywieniowych, dlatego też łatwo można wykształcić w nich trwałe, pozytywne nawyki i postawy.

 

 

 

Tematyka zajęć w przedszkolu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zajęcia organizacyjne – uświadomienie dzieciom istoty zasad zdrowego odżywiania.
 2. Grupy produktów.
 3. Piramida żywieniowa – co i jak często powinniśmy spożywać.
 4. Zdrowe święta.
 5. Samodzielne przygotowanie zdrowego poczęstunku na Dzień Babci i Dziadka.
 6. Zasady zdrowego odżywiania – składniki pokarmowe.
 7. Rola wody w organizmie.
 8. Zastawa stołowa – rodzaje i sposoby układania.
 9. Dekoracje stołu na Dzień Matki – składanie serwetek, nakrywanie stołu.
 10. Piknik rodzinny przygotowany wspólnie przez młodzież i dzieci przedszkolne.

 

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes