Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Projekt GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”- opis

Projekt pt. ”GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”

realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (opis)

Zajęcia specjalistyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

Zajęcia specjalistyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
Indywidualne zajęcia dostosowane do umiejętności dziecka. Program zajęć opierał się na na
nabywaniu i doskonaleniu umiejętności związanych z samoobsługa oraz na nauce rozumienia
otaczającego świata. Podczas zajęć dzieci rozwijana, również była sprawność fizyczna dzieci
jak i nabywanie sprawności grafomotorycznej.

Zajęcia rozwijające myślenie informatyczne

Zajęcia rozwijające myślenie informatyczne

W ramach zadania z Projektu „Rozwijanie myślenia
informatycznego” otrzymaliśmy cenne pomoce dydaktyczne
uatrakcyjniające zajęcia i pozwalające nam na ciekawą realizację
podjętych działań. Miedzy innymi otrzymaliśmy tablety, tablicę interaktywną, programy multimedialne,
gry dydaktyczne, które pozwoliły nauczycielowi, w taki sposób skonstruować zajęcia, aby stroną aktywną
było dziecko.
Wykorzystując w przedszkolu technologie informacyjno - komunikacyjne możemy wyzwalać
wszechstronną aktywność dzieci i pobudzać ich zainteresowania, wykorzystywać internet i inne źródła
jako bank wiedzy i materiałów multimedialnych, które przybliżą i uatrakcyjnią omawiane zagadnienia,
wpierać twórczą postawę dzieci, wspomagać ich rozwój nie tylko intelektualny, ale i społeczny.
Jeśli będziemy te technologie wykorzystywać w odpowiedni sposób pozwolą przedszkolakom zdobywać
wiedzę z różnych dziedzin życia, rozwijać spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność
uwagi i pamięć, kształtować logiczne myślenie, wyobraźnię, kojarzenie faktów, rozwijać cierpliwość,
wytrwałość, samodzielność, wyrównywać szanse edukacyjne itd.
Cele zajęć edukacyjnych:
- kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania,
- myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne w zakresie muzykoterapii

Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne w zakresie muzykoterapii

Muzykoterapia –to dziedzina terapii posługująca się muzyką lub jej
elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania
osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.
Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy
szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i
taniec. Podczas zajęć w przedszkolu, ze względu na różnorodność
poszczególnych umiejętności psycho- fizycznych dzieci była wykorzystana
zarówno muzykoterapia receptywna jak i czynna (aktywna) oraz elementy
choreoterapii. Zgodnie z porą roku oraz kalendarzem imprez wykorzystane były
tematyczne piosenki oraz ćwiczenia słuchowo- głosowe w skali od c 1 do c 2 .
Dzieci doskonaliły aparat mowy poprzez ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne.
Kształciły pamięć muzyczną poprzez zapamiętanie sygnałów muzycznych,
fragmentów piosenek, dźwięków instrumentalnych odtwarzanych w różny
sposób. Rozróżniały zjawiska akustyczne oraz ich źródła powstania, barwy
instrumentów perkusyjnych (zestaw Orffa). Stosowane były zabawy muzyczno-
ruchowe uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki tj. zabawy z przerwą,
reagowanie ruchem na dźwięki ciche- głośne, szybkie- wolne, wysokie- niskie.
Kształtowanie poczucia rytmu odbywało się poprzez poruszanie się dzieci
zgodnie z muzyką w tym również przyspieszaną i zwalnianą, klaskanie
słyszanych wartości rytmicznych, wykonywania rytmów wraz z rymowanką na
instrumentach perkusyjnych. Wykonywanie zadań inhibicyjno- incytacyjnych.
Ponadto podczas zajęć wprowadzane były ćwiczenia typu: wskazywanie akcentu
w muzyce oraz rozróżnianie metrum dwu, trzy i cztero-dzielnego; wyróżnianie
wartości rytmicznych; zabawy rozwijające wyobraźnię np. improwizacje ruchowe
do muzyki lub zabawy tematyczne. Szereg zadań realizowanych podczas
muzykoterapii kształtowało również motorykę dużą poprzez chodzenie, bieganie,
skoki obunóż, podskoki, skoki galopem, cwał boczny, zabawy z różnymi
przedmiotami. Zabawy taneczne- integracyjne, kołowe, tańce regionalne, tańce
narodowe oraz standardowe. Cały cykl zajęć oparty był na następujących celach:
¯ Umuzykalnienie dziecka poprzez kształtowanie poczucia rytmu i rozwijanie
słuchu muzycznego;
¯ Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka poprzez poprawne śpiewanie
piosenek, prawidłową grę na instrumentach oraz poprawne i estetyczne
poruszanie się;
¯ Rozwijanie zdolności twórczych dziecka poprzez rozwijanie wyobraźni w
zabawach odtwarzających poznawanie otoczenia (opowieści ruchowe) oraz
improwizację ruchową, wokalną i instrumentalną;
¯ Umożliwienie dziecku wyładowania ekspresji przez najłatwiejszą dla niego
formę wypowiedzi jaką jest ruch;
¯ Rozwijanie dyspozycyjności aparatu mowy i ruchu;
¯ Aktywizacja emocjonalna dziecka w tym integracja z rówieśnikami;
¯ Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł panujących w społeczności;

¯ Rozwijanie umiejętności odreagowania napięć, rozluźnienia całego ciała,
wprowadzenia w stan relaksu;

Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne – trening kompetencji społeczno-emocjonalnych

Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne – trening kompetencji społeczno-emocjonalnych

Zajęcia były prowadzone w kilku 10 osobowych grupach .
Celem zajęć było rozwijanie kompetencji emocjonalnych,rozumienie czym jest radość , złość, smutek,
zdenerwowanie oraz poznanie technik radzenia sobie z niepożądanymi emocjami.
Wraz z dziećmi specjaliści próbowali przyjrzeć się indywidualnym predyspozycją dzieci i zmusić ich do
poszukiwania swoich mocnych stron. Trening umiejętności społeczni – emocjonalnych miała również na
celu zintegrowanie dzieci w grupach rówieśniczych oraz przeciwdziałanie agresji występującej na skutek
oglądanych nie właściwych programów multimedialnych.

Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne – gimnastyka korekcyjna

Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne – gimnastyka korekcyjna.

Ilość uczestników: 120
Ilość grup: 8

Praca na zajęciach koncentrowała się nad opracowaniem harmonogramu oraz
prowadzeniem zajęć w taki sposób aby rozwijać i kształtować umiejętności ruchowe
i przeciwdziałać wadom postawy.
Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, a rozwój motoryki wywierał na nie duży
wpływ. Dzieci chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i
zabawach ruchowych, wiedząc, że muszą dbać o prawidłową postawę ciała.
Nauczyły się starannie i prawidłowo wykonywać ćwiczenia, poznały
możliwości swojego ciała.
Celem zajęć zgodnie z programem była profilaktyka wad postawy. Podczas
zajęć prowadzone były zarówno zabawy jak i gry ruchowe, które oparte są na
prostych formach ruchów motorycznych takich jak: chód, bieg, skok, czworakowanie,
pełzanie, rzucanie. Główne cele zajęć to:
 wygaszanie istniejącego „złego” nawyku postawy i wytworzenie nawyku
prawidłowego,
 korygowanie zaburzeń statyki i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i
utrwalaniu,
 podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu,
 uaktywnienie zakresu ruchu w stawach, wzmocnienie, wydłużenie lub
skrócenie odpowiednich grup mięśniowych.
Powyższe zadania były atrakcyjne dla dzieci i możliwe do zrealizowania dzięki
dodatkowym materiałom jakie otrzymaliśmy w postaci sprzętu: elastyczne mini fale,
szlaczki sensoryczne, deski do balansowania z uchwytami, zestaw do gimnastyki,
dywany do skakania, mata podłogowa do ćwiczeń motoryki dużej, balansujący wąż.
Wszystkie z zaplanowanych celów zostały zrealizowane, zajęcia odbywały się wg
załączonego harmonogramu zajęć.

Podkategorie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes